TVORBA PROJEKTŮ A JEJICH ZPRACOVNÁNÍ NA PC

Vytvoříme projekt sadových úprav dle Vašich potřeb a přání. První konzultace u zákazníka je zdarma.

Pro podklad ke zpracování návrhu od Vás potřebujeme půdorysný plán pozemku se zakreslením všech staveb a případně i zpevněných ploch.

Rostlinný materiál vybereme s ohledem na požadavky rostlin a půdní a klimatické podmínky pozemku.

Projekt zpracujeme nezávisle bez ohledu na realizační firmu.

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE OBSAHUJE:

celkové zpracování situace – na výkresu jsou vyznačeny trávníkové plochy, jednotlivé i skupinové výsadby jehličnanů a listnáčů, záhony květin, drobné stavby, vodní prvky apod. Tato situace neobsahuje konkrétní specifikaci materiálů ani rostlin.

osazovací plán s vyznačením použitých rostlin – zde dochází k upřesnění tvaru trávníkových ploch a skupinových výsadeb, přesnému umístění solitérních dřevin, ostatních drobných staveb a prvků, počtu jednotlivých rostlin, včetně jejich druhů a kultivarů.

detaily výsadeb – projektujeme-li příliš rozsáhlou sadovnickou kompozici, pro lepší přehlednost Vám vytvoříme detaily jednotlivých partií výsadby, které by jinak v celkovém projektu byly nepřehledné.

technickou zprávu – je průvodním dokumentem k celému projektu. Obsahuje popis podkladů poskytnutých investorem, popis pozemku a staveb, popis současného stavu, požadavky zadavatele, návrh konečného řešení, technologii výsadeb a doporučenou následnou péči.

předběžný rozpočet – na základě Vámi odsouhlaseného návrhu zpracujeme předběžný rozpočet. Do předběžného rozpočtu zahrnujeme ceny prací, použitého rostlinného materiálu a ostatního materiálu. Rozpočet je zpracován pro ceny platné v daném období, to se týká především rostlinného materiálu, jehož nabídka je aktualizována zjara a na podzim. Tím získáte představu o nákladech nutných k založení zahrady.

zpracování navrhované zahrady na PC – veškerá výkresová část projektu je digitálně zpracovaná.

Doba a cena zpracování projektu sadových úprav je ovlivněna členitostí terénu, množstvím jednotlivých okrasných partií a počtem variant návrhů.